Secretar

secretarNume: Mihai
Prenume: Gheorghe
Data si locul nasterii: 09-03-1968 Slatina
Stare civila: Casatorit 1 (unul) copil
Adresa: Aleea Rozelor, nr. 2, Bl. FC21, Sc. a, Ap. 5, Slatina Jud. Olt
Studii: Universitatea "Nicolae Titulescu" Bucuresti - Licentiat in Drept
Experienta: 1994 - prezent - Primaria Slatioara - Secretar
Abilitati:
- Limba Engleza
- Cunostinte PC
- Permis conducere categoria B

Atributiile secretarului

Extras din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 - a administratiei publice locale

Art. 40 (3) Convocarea consiliului local se face în scris, prin intermediul secretarului unitãtii administrativ-teritoriale, cu cel putin 5 zile înaintea sedintelor ordinare sau cu cel putin 3 zile înainte de sedintele extraordinare.
Art. 43 (4) Dezbaterile din sedintele consiliului local, precum si modul în care si-a exercitat votul fiecare consilier se consemneazã într-un proces-verbal, semnat de consilierul care conduce sedintele de consiliu si de secretarul unitãtii administrativ-teritoriale.
(5) Consilierul care conduce sedintele de consiliu, împreunã cu secretarul unitãtii administrativ-teritoriale îsi asumã, prin semnãturã, responsabilitatea veridicitãtii celor consemnate.
(6) Înaintea fiecãrei sedinte secretarul pune la dispozitie consilierilor, în timp util, procesul-verbal al sedintei anterioare, pe care ulterior îl va supune spre aprobare consiliului local. Consilierii au dreptul ca în cadrul sedintei sã conteste continutul procesului-verbal si sã cearã mentionarea exactã a opiniilor exprimate în sedinta anterioarã.
(7) Procesul-verbal si documentele care au fost dezbãtute în sedintã se depun într-un dosar special al sedintei respective, care va fi numerotat, semnat si sigilat de consilierul care conduce sedintele de consiliu si de secretar, dupã aprobarea procesului-verbal.
Art. 48. - Hotãrârile consiliului local se semneazã de consilierul care conduce sedintele de consiliu, ales în conditiile prevãzute la art. 37, si se contrasemneazã, pentru legalitate, de cãtre secretar. În cazul în care consilierul ales în conditiile prevãzute la art. 37 lipseste sau refuzã sã semneze, hotãrârea consiliului local se semneazã de 3-5 consilieri.
Art. 49. - (1) Secretarul nu va contrasemna hotãrârea în cazul în care considerã cã aceasta este ilegalã sau cã depãseste competentele ce revin, potrivit legii, consiliului local. În acest caz secretarul va expune consiliului local opinia sa motivatã, care va fi consemnatã în procesul-verbal al sedintei.
(2) Secretarul va comunica hotãrârile consiliului local primarului si prefectului, de îndatã, dar nu mai târziu de 3 zile de la data adoptãrii.
(3) Comunicarea, însotitã de eventualele obiectii cu privire la legalitate, se face în scris de cãtre secretar si va fi înregistratã într-un registru special destinat acestui scop.
Art. 52 - (2) Primarul este obligat ca, prin intermediul secretarului si al aparatului propriu de specialitate, sã punã la dispozitie consilierilor, la cererea acestora, în termen de cel mult 20 de zile, informatiile necesare în vederea îndeplinirii mandatului.
(4) Fiecare consilier, precum si viceprimarul sunt obligati sã prezinte un raport anual de activitate, care va fi fãcut public prin grija secretarului.
Art. 57 - (5) Pânã la constituirea noului consiliu local primarul, viceprimarul sau, în absenta acestora, secretarul va rezolva problemele curente ale comunei sau ale orasului, potrivit competentelor si atributiilor ce îi revin, potrivit legii.
Art. 75. - (1) Referendumul local se organizeazã, în conditiile legii, prin grija prefectului, cu sprijinul secretarului si al aparatului propriu de specialitate al consiliului local respectiv.

CAPITOLUL IV

Secretarul, serviciile publice locale si aparatul propriu de specialitate

SECTIUNEA 1

Secretarul
Art. 83. - (1) Fiecare comunã, oras sau subdiviziune administrativ-teritorialã a municipiilor are un secretar salarizat din bugetul local. Secretarul comunei, orasului si al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor este functionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative. În mod exceptional în functia de secretar al comunei poate fi numitã si o persoanã cu alte studii superioare sau cu studii liceale atestate prin bacalaureat.
(2) Secretarul nu poate fi membru al unui partid politic, sub sanctiunea eliberãrii din functie.
(3) Secretarul nu poate fi sot, sotie sau rudã de gradul întâi cu primarul sau cu viceprimarul.
Art. 84. - (1) Functia de secretar se ocupã pe bazã de concurs sau de examen, dupã caz, iar numirea se face de cãtre prefect.
(2) Concursul sau examenul se organizeazã de primar, potrivit legii, în termen de 30 de zile de la data la care postul a devenit vacant. Din comisia de concurs sau de examinare vor face parte în mod obligatoriu primarul, secretarul general al prefecturii, secretarul general al judetului si 2 reprezentanti desemnati de consiliul local respectiv. Ordinul de numire se emite de prefect, în termen de cel mult 10 zile de la primirea rezultatului concursului sau examenului, care se comunicã de cãtre primar în termen de cel mult 3 zile de la rãmânerea definitivã a rezultatului concursului sau al examenului.
(3) Secretarul se bucurã de stabilitate în functie, în conditiile legii.
Art. 85. - (1) Secretarul îndeplineste, în conditiile legii, urmãtoarele atributii principale:
a) participã în mod obligatoriu la sedintele consiliului local;
b) coordoneazã compartimentele si activitãtile cu caracter juridic, de stare civilã, autoritate tutelarã si asistentã socialã din cadrul aparatului propriu de specialitate al consiliului local;
c) avizeazã proiectele de hotãrâre ale consiliului local, asumându-si rãspunderea pentru legalitatea acestora, contrasemnând hotãrârile pe care le considerã legale;
d) avizeazã pentru legalitate dispozitiile primarului;
e) urmãreste rezolvarea corespondentei în termenul legal;
f) asigurã îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local si efectuarea lucrãrilor de secretariat;
g) pregãteste lucrãrile supuse dezbaterii consiliului local;
h) asigurã comunicarea cãtre autoritãtile, institutiile si persoanele interesate a actelor emise de consiliul local sau de primar, în termen de cel mult 10 zile, dacã legea nu prevede altfel;
i) asigurã aducerea la cunostintã publicã a hotãrârilor si dispozitiilor cu caracter normativ;
j) elibereazã extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, în afara celor cu caracter secret, stabilit potrivit legii;
k) legalizeazã semnãturi de pe înscrisurile prezentate de pãrti si confirmã autenticitatea copiilor cu actele originale, în conditiile legii.
(2) Secretarul poate coordona si alte servicii ale aparatului propriu de specialitate al autoritãtilor administratiei publice locale, stabilite de primar.
(3) Secretarul îndeplineste si alte atributii prevãzute de lege sau însãrcinãri date de consiliul local ori de primar.
Art. 86. - Eliberarea din functie, precum si sanctionarea disciplinarã a secretarului se fac de cãtre prefect, numai la propunerea consiliului local, adoptatã cu votul a cel putin douã treimi din numãrul consilierilor în functie, ca urmare a initiativei primarului sau a unei treimi din numãrul consilierilor, pe baza concluziilor reiesite din desfãsurarea unei cercetãri administrative.

Read 7977 times

Cuvantul primarului

Este sarcina noastră principală de a implementa o strategie care vizează adaptarea permanentă la noile condiţii date de evoluţia comunităţii şi de a exploata oportunităţile oferite comunei noastre pentru dezvoltarea activităţilor economice pe plan local.

Savu Ciocîrlan

Contact

  primariaslatioara(@)yahoo.ro
  0249-431.790
  0249-431.790
Comuna Slatioara | Judetul Olt

sipoca